GSD là gì? Nghĩa của từ gsd

GSD là gì?

GSD“Graphical Situation Display” trong tiếng Anh.

GSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSD“Graphical Situation Display”.

Graphical Situation Display: Hiển thị tình huống đồ họa.

Giải thích ý nghĩa của GSD

GSD có nghĩa “Graphical Situation Display”, dịch sang tiếng Việt là “Hiển thị tình huống đồ họa”.