GSK là gì? Nghĩa của từ gsk

GSK là gì?

GSK“GlaxoSmithKline” trong tiếng Anh.

GSK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSK“GlaxoSmithKline”.

GlaxoSmithKline: GlaxoSmithKline.
tập đoàn dược phẩm đa quốc gia.

Một số kiểu GSK viết tắt khác:

Glycogen Synthase Kinase: Glycogen Synthase Kinase.

Giải thích ý nghĩa của GSK

GSK có nghĩa “GlaxoSmithKline”, dịch sang tiếng Việt là “GlaxoSmithKline”.