GSLB là gì? Nghĩa của từ gslb

GSLB là gì?

GSLB“Global Server Load-Balancing” trong tiếng Anh.

GSLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSLB“Global Server Load-Balancing”.

Global Server Load-Balancing: Cân bằng tải máy chủ toàn cầu.

Một số kiểu GSLB viết tắt khác:

Global Site Load Balancer: Bộ cân bằng tải trang web toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GSLB

GSLB có nghĩa “Global Server Load-Balancing”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng tải máy chủ toàn cầu”.