GSOC là gì? Nghĩa của từ gsoc

GSOC là gì?

GSOC“Graduate Student Organizing Committee” trong tiếng Anh.

GSOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSOC“Graduate Student Organizing Committee”.

Graduate Student Organizing Committee: Ban tổ chức sinh viên sau đại học.

Một số kiểu GSOC viết tắt khác:

Garda Síochána Ombudsman Commission: Ủy ban thanh tra Garda Síochána.

Google Summer of Code.
GSoC.

Grand Slam of Curling: Grand Slam của môn thể thao uốn dẻo.

German Space Operations Center: Trung tâm Điều hành Vũ trụ Đức.

Global Security Operations Center: Trung tâm Điều hành An ninh Toàn cầu.

Geological Society of the Oregon Country: Hiệp hội địa chất của quốc gia Oregon.

Giải thích ý nghĩa của GSOC

GSOC có nghĩa “Graduate Student Organizing Committee”, dịch sang tiếng Việt là “Ban tổ chức sinh viên sau đại học”.