GSOH là gì? Nghĩa của từ gsoh

GSOH là gì?

GSOH“Good Sense Of Humour” trong tiếng Anh.

GSOH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSOH“Good Sense Of Humour”.

Good Sense Of Humour: Cảm giác hài hước tốt.

Giải thích ý nghĩa của GSOH

GSOH có nghĩa “Good Sense Of Humour”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm giác hài hước tốt”.