GT là gì? Nghĩa của từ gt

GT là gì?

GT“Giới thiệu” trong tiếng Việt, “Gross Tonnage” trong tiếng Anh.

GT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GT“Giới thiệu”, “Gross Tonnage”.

Giới thiệu.

Gross Tonnage: Tổng trọng tải.

Một số kiểu GT viết tắt khác:

Gigatesla: Gigatesla.

Grand tourer: Grand tourer.
một loại xe thể thao.

Giao thông.

Giá trị.

Giải thích ý nghĩa của GT

VIỆT NGỮ.

GT có nghĩa “Giới thiệu” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

GT có nghĩa “Gross Tonnage”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng trọng tải”.