GTA là gì? Nghĩa của từ gta

GTA là gì?

GTA“Grand Theft Auto” trong tiếng Anh.

GTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTA“Grand Theft Auto”.

Grand Theft Auto: Grand Theft Auto.

Giải thích ý nghĩa của GTA

GTA có nghĩa “Grand Theft Auto”, dịch sang tiếng Việt là “Grand Theft Auto”.