GTB là gì? Nghĩa của từ gtb

GTB là gì?

GTB“Get To Bed” trong tiếng Anh.

GTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTB“Get To Bed”.

Get To Bed: Đi ngủ.

Giải thích ý nghĩa của GTB

GTB có nghĩa “Get To Bed”, dịch sang tiếng Việt là “Đi ngủ”.