GTD là gì? Nghĩa của từ gtd

GTD là gì?

GTD“Getting Things Done” trong tiếng Anh.

GTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTD“Getting Things Done”.

Getting Things Done: Hoàn thành công việc.

Giải thích ý nghĩa của GTD

GTD có nghĩa “Getting Things Done”, dịch sang tiếng Việt là “Hoàn thành công việc”.