GTE là gì? Nghĩa của từ gte

GTE là gì?

GTE“Geometry Transformation Engine” trong tiếng Anh.

GTE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTE“Geometry Transformation Engine”.

Geometry Transformation Engine: Công cụ chuyển đổi hình học.

Một số kiểu GTE viết tắt khác:

General Telephone and Electronics: Điện thoại và Điện tử nói chung.

Gran Tierra Energy Inc.: Năng lượng trái đất lớn inc..

Glycerol-To-Epichlorohydrin.

Global Truncation Error: Lỗi cắt bỏ toàn cầu.

Geometry Transfer Engine: Công cụ chuyển giao hình học.

Global Telecoms Exploitation: Khai thác viễn thông toàn cầu.

Global thermodynamic equilibrium: Cân bằng nhiệt động lực học toàn cầu.

Global Tropospheric Experiment: Thử nghiệm khí quyển toàn cầu.

Gone To Earth: Đi tới Trái đất.

Government Trading Enterprise: Doanh nghiệp Thương mại Chính phủ.

General Telephone: Điện thoại chung.

Giải thích ý nghĩa của GTE

GTE có nghĩa “Geometry Transformation Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ chuyển đổi hình học”.