GTFO là gì? Nghĩa của từ gtfo

GTFO là gì?

GTFO“Get The Fuck Out!” trong tiếng Anh.

GTFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTFO“Get The Fuck Out!”.

Get The Fuck Out!: Nhận ra!.

Giải thích ý nghĩa của GTFO

GTFO có nghĩa “Get The Fuck Out!”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận ra!”.