GTGN là gì? Nghĩa của từ gtgn

GTGN là gì?

GTGN“Getty Thesaurus of Geographic Names” trong tiếng Anh.

GTGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTGN“Getty Thesaurus of Geographic Names”.

Getty Thesaurus of Geographic Names: Getty Thesaurus of Geographic Names.

Giải thích ý nghĩa của GTGN

GTGN có nghĩa “Getty Thesaurus of Geographic Names”, dịch sang tiếng Việt là “Getty Thesaurus of Geographic Names”.