GTGT là gì? Nghĩa của từ gtgt

GTGT là gì?

GTGT“Giá trị gia tăng” trong tiếng Việt.

GTGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTGT“Giá trị gia tăng”.

Giá trị gia tăng.

Giải thích ý nghĩa của GTGT

GTGT có nghĩa “Giá trị gia tăng” trong tiếng Việt.