GUID là gì? Nghĩa của từ guid

GUID là gì?

GUID“Globally Unique Identifier” trong tiếng Anh.

GUID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUID“Globally Unique Identifier”.

Globally Unique Identifier: Số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu.

Một số kiểu GUID viết tắt khác:

Guidance Software: Phần mềm hướng dẫn.

Giải thích ý nghĩa của GUID

GUID có nghĩa “Globally Unique Identifier”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu”.