GUILT là gì? Nghĩa của từ guilt

GUILT là gì?

GUILT“Gangliated Utrophin Immuno Latency Toxin” trong tiếng Anh.

GUILT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUILT“Gangliated Utrophin Immuno Latency Toxin”.

Gangliated Utrophin Immuno Latency Toxin: Gangliated Utrophin Immuno Latency Toxin.

Giải thích ý nghĩa của GUILT

GUILT có nghĩa “Gangliated Utrophin Immuno Latency Toxin”, dịch sang tiếng Việt là “Gangliated Utrophin Immuno Latency Toxin”.