GUT là gì? Nghĩa của từ gut

GUT là gì?

GUT“Grand Unification Theory” trong tiếng Anh.

GUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUT“Grand Unification Theory”.

Grand Unification Theory: Lý thuyết thống nhất lớn.

Giải thích ý nghĩa của GUT

GUT có nghĩa “Grand Unification Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết thống nhất lớn”.