GUTS là gì? Nghĩa của từ guts

GUTS là gì?

GUTS“Grand Unified Task System” trong tiếng Anh.

GUTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUTS“Grand Unified Task System”.

Grand Unified Task System: Hệ thống nhiệm vụ thống nhất lớn.

Một số kiểu GUTS viết tắt khác:

Grand Unified Theories: Các lý thuyết thống nhất lớn.
GUTs.

Gargoyle Undergraduate Tiddlywinks Society: Hiệp hội Tiddlywinks bậc đại học Gargoyle.

Growing Up Today Study: Nghiên cứu ngày nay lớn lên.

Georgetown University Transportation Shuttle: Xe đưa đón của Đại học Georgetown University.

Gujarat University of Transplantation Sciences: Đại học Khoa học Cấy ghép Gujarat.

General unified threshold model of survival: Mô hình ngưỡng sinh tồn thống nhất chung.

Ghana Union of Theatre Societies: Liên hiệp các hiệp hội sân khấu Ghana.

Giải thích ý nghĩa của GUTS

GUTS có nghĩa “Grand Unified Task System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhiệm vụ thống nhất lớn”.