GVTH là gì? Nghĩa của từ gvth

GVTH là gì?

GVTH“Giáo viên tiểu học” trong tiếng Việt.

GVTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GVTH“Giáo viên tiểu học”.

Giáo viên tiểu học.

Giải thích ý nghĩa của GVTH

GVTH có nghĩa “Giáo viên tiểu học” trong tiếng Việt.