GVTN là gì? Nghĩa của từ gvtn

GVTN là gì?

GVTN“Giáo viên tình nguyện” trong tiếng Việt.

GVTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GVTN“Giáo viên tình nguyện”.

Giáo viên tình nguyện.

Giải thích ý nghĩa của GVTN

GVTN có nghĩa “Giáo viên tình nguyện” trong tiếng Việt.