GWS là gì? Nghĩa của từ gws

GWS là gì?

GWS“Gulf War Syndrome” trong tiếng Anh.

GWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GWS“Gulf War Syndrome”.

Gulf War Syndrome: Hội chứng chiến tranh vùng Vịnh.

Một số kiểu GWS viết tắt khác:

Greater Western Sydney: Greater Western Sydney.

Giải thích ý nghĩa của GWS

GWS có nghĩa “Gulf War Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng chiến tranh vùng Vịnh”.