GXE là gì? Nghĩa của từ gxe

GXE là gì?

GXE“Gene-enivronment interaction” trong tiếng Anh.

GXE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXE“Gene-enivronment interaction”.

Gene-enivronment interaction: Tương tác gen-enivronment.

Giải thích ý nghĩa của GXE

GXE có nghĩa “Gene-enivronment interaction”, dịch sang tiếng Việt là “Tương tác gen-enivronment”.