GXP là gì? Nghĩa của từ gxp

GXP là gì?

GXP“Grid Exit Point” trong tiếng Anh.

GXP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXP“Grid Exit Point”.

Grid Exit Point: Điểm thoát lưới.

Một số kiểu GXP viết tắt khác:

Global Xchange Programme: Chương trình Global Xchange.

Good X Practice: Thực hành tốt X.
X có thể có nghĩa là: lâm sàng, sản xuất, dược phẩm, v.v.

Giải thích ý nghĩa của GXP

GXP có nghĩa “Grid Exit Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm thoát lưới”.