GZK là gì? Nghĩa của từ gzk

GZK là gì?

GZK“Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off” trong tiếng Anh.

GZK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GZK“Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off”.

Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off: Cắt Greisen-Zatsepin-Kuzmin.
năng lượng tia vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của GZK

GZK có nghĩa “Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off”, dịch sang tiếng Việt là “Cắt Greisen-Zatsepin-Kuzmin”.