HA là gì? Nghĩa của từ ha

HA là gì?

HA“High Availability” trong tiếng Anh.

HA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HA“High Availability”.

High Availability: Tính sẵn sàng cao.

Một số kiểu HA viết tắt khác:

Haiti: Haiti.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Hausa language: Ngôn ngữ Hausa.
mã ISO 639-1: ha.

Hectare: Hecta.
ha.

Giải thích ý nghĩa của HA

HA có nghĩa “High Availability”, dịch sang tiếng Việt là “Tính sẵn sàng cao”.