HAARP là gì? Nghĩa của từ haarp

HAARP là gì?

HAARP“High Frequency Active Auroral Research Program” trong tiếng Anh.

HAARP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAARP“High Frequency Active Auroral Research Program”.

High Frequency Active Auroral Research Program: Tần số cao Chương trình nghiên cứu động cực quang.

Giải thích ý nghĩa của HAARP

HAARP có nghĩa “High Frequency Active Auroral Research Program”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số cao Chương trình nghiên cứu động cực quang”.