HAI là gì? Nghĩa của từ hai

HAI là gì?

HAI“Human Awareness Institute” trong tiếng Anh.

HAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAI“Human Awareness Institute”.

Human Awareness Institute: Viện Nhận thức Con người.

Giải thích ý nghĩa của HAI

HAI có nghĩa “Human Awareness Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Nhận thức Con người”.