HAL là gì? Nghĩa của từ hal

HAL là gì?

HAL“Hardware Abstraction Layer” trong tiếng Anh.

HAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAL“Hardware Abstraction Layer”.

Hardware Abstraction Layer: Lớp trừu tượng phần cứng.

Giải thích ý nghĩa của HAL

HAL có nghĩa “Hardware Abstraction Layer”, dịch sang tiếng Việt là “Lớp trừu tượng phần cứng”.