HAM là gì? Nghĩa của từ ham

HAM là gì?

HAM“Amateur radio operator” trong tiếng Anh.

HAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAM“Amateur radio operator”.

Amateur radio operator: Nhà điều hành đài nghiệp dư.

Giải thích ý nghĩa của HAM

HAM có nghĩa “Amateur radio operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà điều hành đài nghiệp dư”.