HARM là gì? Nghĩa của từ harm

HARM là gì?

HARM“High-speed Anti-Radiation Missile” trong tiếng Anh.

HARM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HARM“High-speed Anti-Radiation Missile”.

High-speed Anti-Radiation Missile: Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao.

Giải thích ý nghĩa của HARM

HARM có nghĩa “High-speed Anti-Radiation Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao”.