HAU là gì? Nghĩa của từ hau

HAU là gì?

HAU“Hausa language” trong tiếng Anh.

HAU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAU“Hausa language”.

Hausa language: Ngôn ngữ Hausa.
mã ISO 639-2: hau.

Giải thích ý nghĩa của HAU

HAU có nghĩa “Hausa language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Hausa”.