HAZMAT là gì? Nghĩa của từ hazmat

HAZMAT là gì?

HAZMAT“Hazardous Materials” trong tiếng Anh.

HAZMAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAZMAT“Hazardous Materials”.

Hazardous Materials: Những vật liệu nguy hiểm.

Giải thích ý nghĩa của HAZMAT

HAZMAT có nghĩa “Hazardous Materials”, dịch sang tiếng Việt là “Những vật liệu nguy hiểm”.