HB là gì? Nghĩa của từ hb

HB là gì?

HB“Học bổng” trong tiếng Việt.

HB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HB“Học bổng”.

Học bổng.

Giải thích ý nghĩa của HB

HB có nghĩa “Học bổng” trong tiếng Việt.