HBT là gì? Nghĩa của từ hbt

HBT là gì?

HBT“Heterojunction Bipolar Transistor” trong tiếng Anh.

HBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HBT“Heterojunction Bipolar Transistor”.

Heterojunction Bipolar Transistor: Transistor lưỡng cực Heterojunction.

Giải thích ý nghĩa của HBT

HBT có nghĩa “Heterojunction Bipolar Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Transistor lưỡng cực Heterojunction”.