HCCI là gì? Nghĩa của từ hcci

HCCI là gì?

HCCI“Homogeneous Charge Compression Ignition” trong tiếng Anh.

HCCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCCI“Homogeneous Charge Compression Ignition”.

Homogeneous Charge Compression Ignition: Đánh lửa nén phí đồng nhất.

Giải thích ý nghĩa của HCCI

HCCI có nghĩa “Homogeneous Charge Compression Ignition”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh lửa nén phí đồng nhất”.