HCF là gì? Nghĩa của từ hcf

HCF là gì?

HCF“Highest Common Factor” trong tiếng Anh.

HCF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCF“Highest Common Factor”.

Highest Common Factor: Yếu tố phổ biến nhất.

Giải thích ý nghĩa của HCF

HCF có nghĩa “Highest Common Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố phổ biến nhất”.