HCM là gì? Nghĩa của từ hcm

HCM là gì?

HCM“Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

HCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCM“Hồ Chí Minh”.

Hồ Chí Minh.

Giải thích ý nghĩa của HCM

HCM có nghĩa “Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.