HCMC là gì? Nghĩa của từ hcmc

HCMC là gì?

HCMC“Ho Chi Minh City” trong tiếng Anh.

HCMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCMC“Ho Chi Minh City”.

Ho Chi Minh City: Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số kiểu HCMC viết tắt khác:

Hennepin County Medical Center: Trung tâm y tế hạt Hennepin.

Hargeisa Canadian Medical Center: Trung tâm y tế Hargeisa Canada.

Human-Centered Multimedia Computing: Máy tính đa phương tiện lấy con người làm trung tâm.

Hootagalli City Municipal Council: Hội đồng thành phố Hootagalli.

Hair Cell Mechanotransduction Channel: Kênh truyền cơ chế tế bào tóc.

Giải thích ý nghĩa của HCMC

HCMC có nghĩa “Ho Chi Minh City”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Hồ Chí Minh”.