HCS là gì? Nghĩa của từ hcs

HCS là gì?

HCS“High-Content Screening” trong tiếng Anh.

HCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCS“High-Content Screening”.

High-Content Screening: Sàng lọc hàm lượng cao.

Một số kiểu HCS viết tắt khác:

Hierarchical Cell Structure: Cấu trúc tế bào phân cấp.

Giải thích ý nghĩa của HCS

HCS có nghĩa “High-Content Screening”, dịch sang tiếng Việt là “Sàng lọc hàm lượng cao”.