HCSC là gì? Nghĩa của từ hcsc

HCSC là gì?

HCSC“Higher Command and Staff Course” trong tiếng Anh.

HCSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCSC“Higher Command and Staff Course”.

Higher Command and Staff Course: Khóa học chỉ huy và nhân viên cao hơn.

Giải thích ý nghĩa của HCSC

HCSC có nghĩa “Higher Command and Staff Course”, dịch sang tiếng Việt là “Khóa học chỉ huy và nhân viên cao hơn”.