HCTC là gì? Nghĩa của từ hctc

HCTC là gì?

HCTC“Học chế tín chỉ” trong tiếng Việt.

HCTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCTC“Học chế tín chỉ”.

Học chế tín chỉ.

Giải thích ý nghĩa của HCTC

HCTC có nghĩa “Học chế tín chỉ” trong tiếng Việt.