HCVL là gì? Nghĩa của từ hcvl

HCVL là gì?

HCVL“Hội chợ việc làm” trong tiếng Việt.

HCVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCVL“Hội chợ việc làm”.

Hội chợ việc làm.

Giải thích ý nghĩa của HCVL

HCVL có nghĩa “Hội chợ việc làm” trong tiếng Việt.