HD là gì? Nghĩa của từ hd

HD là gì?

HD“Hướng dẫn” trong tiếng Việt, “High Definition” trong tiếng Anh.

HD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HD“Hướng dẫn”, “High Definition”.

Hướng dẫn.

High Definition: Độ nét cao.

Một số kiểu HD viết tắt khác:

Huntington's Disease: Bệnh Huntington.

Henry Draper: Henry Draper.
danh mục ngôi sao.

Giải thích ý nghĩa của HD

VIỆT NGỮ.

HD có nghĩa “Hướng dẫn” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

HD có nghĩa “High Definition”, dịch sang tiếng Việt là “Độ nét cao”.