HĐ là gì? Nghĩa của từ hđ

HĐ là gì?

“Hội đồng” trong tiếng Việt.

HĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Hội đồng”.

Hội đồng.

Một số kiểu viết tắt khác:

Hợp đồng.

Giải thích ý nghĩa của HĐ

có nghĩa “Hội đồng” trong tiếng Việt.