HĐBA là gì? Nghĩa của từ hđba

HĐBA là gì?

HĐBA“Hội đồng Bảo an” trong tiếng Việt.

HĐBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐBA“Hội đồng Bảo an”.

Hội đồng Bảo an.

Giải thích ý nghĩa của HĐBA

HĐBA có nghĩa “Hội đồng Bảo an” trong tiếng Việt.