HĐCD là gì? Nghĩa của từ hđcd

HĐCD là gì?

HĐCD“Hội đồng chức danh” trong tiếng Việt.

HĐCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐCD“Hội đồng chức danh”.

Hội đồng chức danh.

Giải thích ý nghĩa của HĐCD

HĐCD có nghĩa “Hội đồng chức danh” trong tiếng Việt.