HĐCDGS là gì? Nghĩa của từ hđcdgs

HĐCDGS là gì?

HĐCDGS“Hội đồng chức danh giáo sư” trong tiếng Việt.

HĐCDGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐCDGS“Hội đồng chức danh giáo sư”.

Hội đồng chức danh giáo sư.

Giải thích ý nghĩa của HĐCDGS

HĐCDGS có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư” trong tiếng Việt.