HĐCDGSCS là gì? Nghĩa của từ hđcdgscs

HĐCDGSCS là gì?

HĐCDGSCS“Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở” trong tiếng Việt.

HĐCDGSCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐCDGSCS“Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở”.

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.

Giải thích ý nghĩa của HĐCDGSCS

HĐCDGSCS có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở” trong tiếng Việt.