HĐCDGSNN là gì? Nghĩa của từ hđcdgsnn

HĐCDGSNN là gì?

HĐCDGSNN“Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước” trong tiếng Việt.

HĐCDGSNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐCDGSNN“Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước”.

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của HĐCDGSNN

HĐCDGSNN có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước” trong tiếng Việt.