HĐCT là gì? Nghĩa của từ hđct

HĐCT là gì?

HĐCT“Hội đồng coi thi” trong tiếng Việt.

HĐCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐCT“Hội đồng coi thi”.

Hội đồng coi thi.

Giải thích ý nghĩa của HĐCT

HĐCT có nghĩa “Hội đồng coi thi” trong tiếng Việt.