HĐĐB là gì? Nghĩa của từ hđđb

HĐĐB là gì?

HĐĐB“Hội đồng đền bù” trong tiếng Việt.

HĐĐB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐĐB“Hội đồng đền bù”.

Hội đồng đền bù.

Giải thích ý nghĩa của HĐĐB

HĐĐB có nghĩa “Hội đồng đền bù” trong tiếng Việt.